Vedtægter og regulativer

Grundejerforeningens vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Sdr. Fjand Grundejerforening. Dens hjemsted er Holstebro Kommune.


§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og at være med til at påvirke offentlige myndigheder og lovgivningsmagten til gavn for alle grundejere.


§ 3. Enhver ejer af fast ejendom i Sdr. Fjand området kan optages som medlem. Sel-skaber/foreninger skal repræsenteres af en navngiven person.


§ 4. Bestyrelsen afgør, om en person kan optages. Såfremt optagelse nægtes, kan mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller ansøgeren kræve afgørelsen forelagt generalforsamlingen, hvis afgørelse ikke kan appelleres.


§ 5. Medlemskab ophører ved et medlems død, eller hvis et medlem ikke længere ejer fast ejendom i Sdr. Fjand. Endvidere ved restance udover 3 måneder, dog skal med-lemmet først i brev opfordres til at berigtige restancen inden for 1 måned. Såfremt restancen senere betales, vil medlemmet kunne optages igen. Eksklusion af foreningen kan kun ske efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen og med 2/3 af de fremmødtes sanktion. Afgørelsen er inappellabel.


§ 6. Det årlige grøfte- og vejbidrag fastsættes af generalforsamlingen og opkræves af kommunen i to rater samtidig med den kommunale ejendomsskat. Der kan ikke ske refusion af erlagt grøfte- og vejbidrag. Grøfte- og vejbidraget dækker fællesudgifter til vedligeholdelse af afvandingsgrøfter, vedligeholdelse af Illeborgvej, administrationsomkostninger og evt. andre fællesudgifter efter generalforsamlingens beslutning.


Generalforsamling


§ 7. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i eller ved Fjand. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftlig til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom over for formanden. Som stemmeberettiget regnes alle, der ikke er i restance, og som har været medlem i mindst 6 måneder. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i § 8 og § 11.


§ 8. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail, alternativt ved brev, mindst 3 uger før og afholdes lørdag efter Store Bededag. Indkaldelsen bør indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles, formandens beretning, foreningens reviderede regnskab, samt navne på bestyrelsesmedlemmer på valg og om de modtager genvalg.


§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:


    Valg af dirigent og referent.

    Formanden forelægger årsberetningen.

    Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

    Fastsættelse af ”Grøfte- og vejbidrag”

    Indkomne forslag.

    Valg af bestyrelsesmedl., suppleanter og revisor.

    Eventuelt.


§ 10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af de tilstedeværende kan begære skriftlig afstemning.


§ 11. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end højst 3 medlemmer.

Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for. Vedtages det, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.

Stemmer 2/3 af de fremmødte for, er det vedtaget.


§ 12. Der føres protokol over generalforsamlingen. Referat udsendes pr. mail til de medlemmer, der har registreret deres email-adresse hos bestyrelsen. øvrige medlemmer kan rekvirere referatet tilsendt.


Bestyrelsen


§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medl., heraf har 2 fastboende fortrinsret fremfor fritidshusejere. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. To eller tre medl. afgår skiftevis hvert år.


§ 14. Bestyrelsen leder foreningen i henhold til l vedtægterne. Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter general-forsamlingsbeslutning.


§ 15. Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Der føres protokol over møderne, som godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Regnskab og revision


§ 16. Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisninger. Indgående beløb skal indsættes på konto i bank eller sparekasse med undtagelse af en beholdning på højst 1.000 kr. Kassereren fører en kassebog samt et medlemskartotek.


§ 17. Generalforsamlingen vælger 1 revisor, der skal gennemgå samtlige bilag, af-stemme bank, eventuelt girokonto.


§ 18. Regnskabsåret er: 1/1 – 31/12.


§ 19. Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisor er ulønnede.


§ 20. Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens beslutning, tilfalder for-eningens formue et af generalforsamlingen bestemt formål.


Vedtægterne genoptrykt efter den seneste ændring, vedtaget den 28. juni 2016.

Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved