Regulativ for grøfte

Regulativ for grøftevedligeholdelse Sdr. Fjand

SDR. FJAND GRUNDEJERFORENING


Regulativ for grøftevedligeholdelse i Sdr. Fjand området.


Nærværende regulativ er udarbejdet for at imødekomme amtets og kommunens pålæg til Sdr. Fjand Grundejerforening om gravning og vedligeholdelse af grøfter i området. Dette er indeholdt i kommunens spildevandsplan fra 1992 og i Ringkøbing Amtskommunes afgørelse af 30. marts 1994, hvor det er sat som betingelse for, at området ikke kræves kloakeret, men at spildevandet kan afledes gennem mileanlagte sivedræn og tilhørende pumpesystem for den enkelte ejendom.


Disse udlagte hovedgrøfter er fastsat efter aftale med kommunen og skal også sikre bortledning af overfladevandet, så alle grunde kan være tilgængelige hele året. Sekundære grøfter såsom skelgrøfter og grøfter langs sidevejene er ikke omfattet af regulativet. Eventuel revision af hovedgrøfterne skal med dokumenteret begrundelse behandles på foreningens generalforsamling.


Ordningen har hidtil været administreret gennem vedtagelser på de  årlige generalforsamlinger i grundejerforeningen.

Arbejdet har siden 1997 bestået af en årlig oprensning af grøfterne samt af mindre vedligeholdelsesarbejder.


Arbejdet foranlediges af grundejerforeningen og administreres gennem opkrævning af et årligt bidrag.


Herudover påhviler det de enkelte bredejere langs hovedgrøfteme - efter hidtidig praksis og i gensidighed - at holde grøfteområderne ryddelige. Det vil sige, at bevoksningen ud mod grøfterne holdes beskårne, og at den bred, hvorfra entreprenørmaskinerne skal arbejde, holdes tilgængelig og fri for bevoksning i fornødent omfang (3-4 meter).


Bidragets størrelse fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling, som et samlet ”Grøfte- og vejbidrag.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. september 2001 og ændret på generalforsamling 13. maj 2006 og ekstraordinær generalforsamling 1.juli 2006.Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved