Generalforsamling 2016

Generalforsamling

23. april 2016


Vi starter generalforsamlingen med at synge en sang med Bjørn på guitar. 


Efter dagsorden jf. vedtægter er der to oplæg:1. Erling Videbæk fra Vester Husby grundejerforening fortæller om deres erfaringer med kloakering i deres område, udgifter og  udfordringer og afslutningen på den sag, de lagde an mod kommunen.


2. Björn fremlægger nogle dokumenter fra Nabohjælpen ang.  forebyggelse af indbrud og hvordan vi kan hjælpe hinanden i området til et sikrere nabolag.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Sønder Fjand Grundejerforening lørdag d. 23. april 2016 kl. 10

i Fjand Gårdbutik, Klitvej 49


Dagsorden


1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden forelægger årsberetningen.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag.

5. Ekstraordinær generalforsamling:

    Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag d.28.maj kl. 10 på Illeborgvej   

    42 med følgende punkt på dagsordenen:

    Bestyrelsen foreslår, at alle fremtidige generalforsamlingsindkaldelser sendes ud pr.

    mail, hvorfor vi vil bede alle medlemmer sende deres mailadresse til

    kirsten@repsdorph.dk

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

8. Evt.

 

I bestyrelsen er Kirsten Repsdorph, Illeborgvej 42, Mikael

Nordstrøm, Illeborgvej 54 (som begge er på valg i år og modtager genvalg), Björn Sigurjónsson, Illeborgvej 23, Lasse Bo Hansen, Sdr. Fjandvej 52 (som begge blev valgt ind sidste år) og Torben Rindsig, Fjand Strand 40.

Suppleanter er Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37, og Inger Bertelsen, Sdr. Fjandvej 5. Revisor er Paul Madsen, Illeborgvej 43.


Foreningen giver kaffe med brød. Som sædvanlig planlægger vi at afslutte med et relevant oplæg.

Vel mødt.


Siden sidst: Endnu et vejrmæssigt fredeligt år i vores område. Veje og grøfter er stadig i god stand og de sidste væltede træer, som tilhørte kommunen er nu også ryddet væk.

Stierne i vores område er ligeledes ryddede og farbare.

Men det er stadig vigtigt, at de enkelte grundejere tilser deres grøfter, så de holdes fri for nedfaldne grene o.l.

Det er stadig muligt at få leveret grus til vedligeholdelse af stikvejene ved henvendelse til kassereren.

Desværre er vi ikke sluppet for indbrud. Der har været 3 siden sidste sommer. Bestyrelsen har været i kontakt med nabovagten (www.nabohjælp.dk) og opfordrer til, at man så vidt muligt hjælper hinanden med at holde øje med området.

Vores hjemmeside www.soenderfjand.dk er opdateret og vil på længere sigt kunne udvikles til kommunikation til og fra medlemmerne.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Kirsten Repsdorph


kirsten@repsdorph.dk   tlf. 97 49 52 49/40 38 29 07Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved